Általános Szerződési Feltételek

Varga Tünde e.v. (nyilvántartási szám: 52859719,  adószáma: 69212785-1-37, székhely: 7200 Dombóvár, Ady Endre utca 29. em.:3 ajtó:9)  által az xMe – Just for me (a továbbiakban: Szolgáltató) keretein belül, az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan.

2022.február 15-től

Szabó Andrea Ágnes e.v. (nyilvántartási szám: 8273822603, adószám: 58136487-1-33, székhely: 2112 Veresegyház, Ipar u.1.)  által az xMe – Just for me (a továbbiakban: Szolgáltató) keretein belül, az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan.

Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy az Általános Szerződési Feltételeket átolvasta, és az abban foglaltakat tudomásul vette.

A szerződés nem kerül iktatásra, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródott.

A szolgáltató elérhetőségei:
E-mail cím: xmejustforme@gmail.com
Telefon: 0670/677-2050
Messenger: m.me/xmejustforme
Weboldal: www.xme.hu

II. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1.1. A weboldalon megtalálhatóak a szolgáltatások részletes leírása. A leíráshoz csatolt képek esetekben illusztrációk, nem a valóságot tükrözik.

2.1.2. A Szolgáltatások árjegyzéke a weboldalon fel van tüntetve, ennek változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja.

2.1.1. Szolgáltató biztosítja az xme.hu honlapján feltüntetett Szolgáltatások megfelelő színvonalon történő igénybevételét előre egyeztetett időpontban.

2.1.2. A weboldalon részletesen megtalálhatóak a szolgáltatások leírásai. Bejelentkezni az adott szolgáltatásra telefonon vagy Messengeren van lehetőség. Erre elsődlegesen a Szolgáltató hivatalos weboldalán keresztül „Bejelentkezem!” gomb vagy pedig a hivatalos Facebook oldalon keresztül van lehetőség. Mind a két metódus Messenger alapú.

A Szolgáltató, ha nem elérhető, akkor lehetőségéhez mérten, a lehető legrövidebb, ésszerű időn belül, visszajelez Messengeren, vagy telefonon visszahívja az Ügyfelet és megad, biztosít minden szükséges információt a szolgáltatás(ok)sal kapcsolatban.

2.1.3. A Szolgáltató mindenkori érvényes árjegyzéke a www.xme.hu weboldalon, illetve az xMe – Just for me szalonban az Ügyfelek számára elérhető helyen kerül feltüntetésre.

A Szolgáltató az árjegyzék módosításának jogát fenntartja.

2.2. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

2.2.1. Az Ügyfél az általa lefoglalt időpontot a szolgáltatás megkezdése előtt legalább 24 órával, igazolható módon módosíthatja, lemondhatja díjmentesen (telefon, Messenger). Amennyiben az alakformáló szolgáltatásunkra bármilyen okból kifolyólag nem tud megjelenni az Ügyfél, és nem mondja le 24 órával az általa lefoglalt időpont előtt a szolgáltatás igénybevételét, abban az esetben bérlete terhére jóváírjuk azt, azaz levonjuk az adott alkalmat.

2.2.2. Ügyfél köteles a lefoglalt időpontnál minimum 10 perccel hamarabb érkezni annak érdekében, hogy a lefoglalt időpontban már a szolgáltatás igénybevételére kész, alakformáló gép használata esetén átöltözött állapotban legyen. 10 percet meghaladó késés esetében a Szolgáltatás megtartottnak minősül és a teljes díjat köteles Ügyfél Szolgáltató részére megfizetni.

2.2.3. Ügyfél köteles alakformáló szolgáltatás igénybevétele esetén magával hozni tiszta talpú váltócipőt, pamutpólót, pamutnadrágot vagy fürdőruha alsót, hölgyek esetén sportmelltartót vagy fürdőruha felsőt, továbbá két törölközőt. Törölközőt térítés fejében a szalonban is biztosít a Szolgáltató.

2.2.4. Ügyfélnek lehetősége van készpénzzel, bankkártyával, és előre megváltott ajándékkártyával fizetni.

2.2.5. Az ajándékkártyát a rajta feltüntetett időpontig lehet beváltani. A bérletek felhasználhatóak a megvásárlástól számított 4 (naptári) héten belül, xMe bérlet vásárlása esetén 6 (naptári) héten belül.

3.1. A Szolgáltató házirendje a www.xme.hu weboldalon, illetve az xMe – Just for me szalonban az Ügyfelek számára elérhető helyen kerül feltüntetésre.

3.1.1. A házirend előírásainak megszegése esetén az azt megszegő Ügyfél figyelmeztetésben részesül, amennyiben a figyelmeztetés eredménytelen, a Szolgáltató jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából véglegesen kizárni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a Szolgáltatóval szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

III. FELELŐSSÉG

3.1. A Szolgáltató weboldalának, online megjelenéseinek (Facebook,  Instagram, Youtube) tartalmának – ideértve az ingyenesen letölthető anyagokat is –, engedély nélküli felhasználása, sokszorosítása, közzététele a szerző feltüntetése nélkül tilos, szerzői jogi védelem alatt áll, a szerző írásos beleegyezéséig.

3.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

3.3. Az Ügyfél a szolgáltatást csak és kizárólag saját felelősségére veszi igénybe, e körben a Szolgáltatót, valamint az alakformáló szolgáltatáshoz használt gépeket forgalmazó Body Space Hungary Kft., továbbá a szolárium gépet forgalmazó Sunroyal Kft. kifejezetten kizárják a felelősségüket.

3.4. A szolgáltatással elérni kívánt hatást, eredményt nagymértékben befolyásolhatják a Szolgáltatótól független, előre nem látható okok (egyéni adottságok, életkörülmények), az Ügyfél életmódja, valamint bizonyos szolgáltatások igénybevétele esetén a szervezet biológiai reagáló és regeneráló képessége, amelyre figyelemmel Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja.

IV. PANASZKEZELÉS

4.1. Az Ügyfél a szolgáltatások igénybevétele során esetlegesen felmerülő panaszait személyesen a szalonban, vagy e-mailben (xmejustforme@gmail.com) teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

 1. Szóbeli panasz

Az Ügyfél szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Ügyfél a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Ügyfél panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az Ügyféllel. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja az Ügyfélnek. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza:

 1. a) az Ügyfél neve;
 2. b) az Ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;
 3. c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 4. d) az Ügyfél panaszának részletes leírása;
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és az Ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt).
 1. Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és vizsgálat eredményéről az Ügyfélnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljeskörű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

 1. Panasznyilvántartás

A panaszkezelés során a következő adatokat kérheti el a Szolgáltató el az Ügyféltől:

Ügyfél neve;

Ügyfél lakcíme, levelezési címe;

Ügyfél telefonszáma;

értesítés módja;

panasz leírása, oka;

Ügyfél panasszal kapcsolatos igénye;

a panasz alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata;

a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

Szolgáltató a panaszkezelés során az Ügyfél által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is –, továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel a Szolgáltató.

 1. Jogorvoslat

Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az Ügyfél az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

  1. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető.

            Cím: 1088 Budapest József krt. 6.

            Telefonszám: 061/459-4836 vagy 061/459-4999

  1. A fogyasztók 2017. január 1. napjától panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz is fordulhatnak. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei itt találhatóak: jarasinfo.gov.hu
  2. Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, mely elérhetőségét itt találja:

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: (1) 488-2131

Fax: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

bekelteto.testulet@bkik.hu

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitákból eredő követelésének bíróság előtti jogérvényesítésére a Polgári Törvénykönyv és a Polgári Perrendtartás szabályai szerint.

Az Európai Bizottság internetalapú platformot hívott életre azon fogyasztók számára, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére. Azok a vitarendezési testületek szerepelnek az online vitarendezési platform jegyzékében, amelyek megfelelnek bizonyos minőségi előírásoknak, és amelyeket a nemzeti hatóságok is elismernek. A honlap az EU 23 hivatalos nyelvén áll rendelkezésre.

http://ec.europa.eu/consumers/odr

V. EGYEBEK

5.1. A Szolgáltató által üzemeltetett weboldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal használata feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

5.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 1. Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.
 2. Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint, valamint a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján jár el.
 3. Ügyfél adott szolgáltatás igénybevételével, napi jegy, illetve bérlet megvásárlásával az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 4. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenést követő 8. napon lép hatályba és a hatályba lépését követően alkalmazandó.
 5. Jelen szerződés a Ptk. 6:82.§-a alapján elektronikus úton kötött szerződésnek minősül. A szerződés magyar nyelven jött létre.
 6. Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszait az Ügyfél a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon:+36(1)391-1400,  Fax:+36(1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) felé teheti meg.